رئیس جمهور سابق فرانسه به زندان محکوم شد

https://youtu.be/Qa1tEfpugKo