نوروز امسال با هادی خرسندی در پاریس

جشن نوروز ۹۹ با هادی خرسندی در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: