جلسه گفتگو با موضوع «ایرانیان و مساله‌ دروغ‌گویی» در پاریس

پنجاه و نهمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به موضوع «ایرانیان و مساله دروغ‌گویی» اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: