نشست سخنرانی و گفتگو در پاریس با موضوع جنسیت‌زدگی در جامعه ایران

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند:

هشتادمین نشست گفتگو با عنوان: سکسیسم و جنسیت زدگی در جامعه ایران. با حضور و سخنرانی مهدیس صادقی پویا. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: