برچسب: روز میراث فرهنگی و تاریخی

بازدید رایگان در بسیاری از موزه‌های فرانسه به مناسبت روز میراث فرهنگی و تاریخی

17 و 18 سپتامبر 2016 روز میراث فرهنگی و تاریخی نامگذاری شده است. به این مناسبت درهای بسیاری از موزه‌ها در شهرهای مختلف فرانسه به طور رایگان برای عموم باز خواهد بود. در پاریس...