برچسب: قسمت دوم

کوچه آشتی‌کنان، قسمت دوم

مهتاب پالتویش را به جالباسی کنار در آویزان می‌کند. روی زمین خم می‌شود تا بند کفش‌هایش را باز کند. الهه سبد میوه به دست می‌گوید : در نیاور. مهمان‌های دیشب همه با کفش آمدند...