برچسب: نکات مهم

هنگام مصاحبه کاری به این نکات دقت کنید

در کشور فرانسه نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر هنگام مصاحبه کاری باید به نکاتی توجه کنیم. برخی از رفتارها می‌توانند موجب عدم پذیرش درخواست استخدام متقاضی شوند. هرچند که رزومه کاری خوب و...