برچسب: چراغانی خیابان شانزه لیزه

بازگشت چرخ فلک بزرگ پاریس به میدان کنکورد و چراغانی نوئل در خیابان شانزه‌ لیزه

امسال مراسم روشنایی تزئینات نوئل در خیابان شانزه لیزه روز دوشنبه 21 نوامبر ساعت 18:00 توسط شهردار پاریس، آن هیدالگو، و با حضور ورزشکار این کشور تدی رینر برگزار خواهد شد. این چراغانی‌ها و...