برچسب: کندوان

شبکه آرته : کندوان، روستایی در دل کوه

روستای کندوان در ارتفاع 2300 متری از سطح دریا و در استان آذربایجان قرار دارد. فوران‌های آتشفشانی به قدمت یک میلیون سال به شکل مخروط‌های سنگی در آمده‌اند که سپس توسط انسان‌ها توخالی شده...