برچسب: یک روز پیش از آخر زمان

انتشار رمان “یک روز پیش از آخر زمان” نوشته سرور کسائیان

“مرگ من صبح یک روز سرد آخر زمستان اتفاق افتاد. برف سنگینی می‌بارید و باغ آرام آرام کفن سفیدش را به سر می‌کشید. شیشه‌های مشبک اتاق پذیرایی یخ بسته بود و سوز سرما زوزه‌کشان...