اولین گروه از مسلمانان افراطی از فرانسه اخراج شدند