فیلم برنامه شب عطار نیشابوری در پاریس

https://www.youtube.com/watch?v=g4ZhYiKF89w