سی و دومین نشست گفتگو : خصوصیات و خلقیات ایرانیان

انجمن فرهنگی امید سی و دومین نشست خود را برگزار می‌کند :

 

IMG_20170302_150732 (1)