نقد و بررسی کتاب «هنر شفاف‌ اندیشیدن» در پاریس

شصتمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به بررسی و گفتگو درباره کتاب «هنر شفاف اندیشیدن» اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: