کافه پیگال پاریس: نشست گفتگو با موضوع “عشق و سکس در روابط”

انجمن فرهنگی امید موضوع نشست گفتگوی این هفته خود را به “عشق و سکس در روابط” اختصاص داده است. برای اطلاع دقیق از این برنامه به پوستر خبر مراجعه کنید :

17796620_759811144181919_8330897296277780439_n