سخنرانی متیو کنپا: معماری، شهرسازی و مناظر ایران در دوران اسکندر تا اسلام

متیو کنپا استاد تاریخ هنر و مطالعات کلایسک مربوط به خاورمیانه در دانشگاه مینستای امریکا که مطالعات وسیعی در زمینه معماری، شهرسازی و مناظر ایران انجام داده است به فرانسه می‌آید تا پیرامون فرهنگ بصری و فضایی قدرت در دوران اسکندر تا اسلام سخنرانی کند.

سخنرانی این استاد در روزهای آینده به شرح زیر است :

چهارشنبه 8 ژوئن 2016 ساعت 17:00 تا 19:00 تصویرسلطنتی در ایران پس از اسکندر مقدونی

چهارشنبه 15 ژوئن 2016 ساعت 17:00 تا 19:00 فضاهای قدرت ایرانی : قصرها، باغ ها و مناظر

چهارشنبه 22 ژوئن 2016 ساعت 17:00 تا 19:00 صحنه جهانی

مکان برگزاری این سخنرانی‌ها :  l’EPHE, bâtiment Le France – 190, avenue de France, 75013 Paris

1er étage, salle 124

برای اطلاعات بیشتر از این برنامه اینجا را کلیک کنید.