شانزدهمین برنامه نمایش و نقد فیلم: نمایش فیلم The Hunt

شانزدهمین برنامه نمایش و نقد فیلم انجمن فرهنگی امید به فیلم شکار (The Hunt) اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر و شیوه شرکت در برنامه به پوستر زیر توجه کنید:

film16