کمک چهار هزار یورویی دولت به جوانان جویای کار در فرانسه