جسله آشنایی با کتاب دماوند من کجاست

پری برکشلی قرار است روز ۱۹ام مارس در جلسه ای به صحبت درباره کتاب اش «دماوند من کجاست؟» بپردازد.

خانم برکشلی موسیقیدان و استاد پیانو است و تا کنون کنسرت هایی را در کشورهای مختلف برگزار کرده است. او در این کتاب به زندگی خود و شرایط تبعیدگونه اش در خارج ایران که با دلتنگی همراه بوده پرداخته است.

خانم برکشلی از کودکی موسیقی و بویژه پیانو را نزد پدر خود، چهرۀ شهیر موسیقی شناسی ایران، دکتر مهدی برکشلی، و نیز کیتی خسروی، پیانیست معروف روسی، آموخت. او تحصیلات خود را در فرانسه انجام داد، از کنسرواتوار پاریس فارغ التحصیل شد. سپس به ایران بازگشت وبه دانشیاری دانشگاه تهران ودر پایان به مدیریت گروه موسیقی دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران رسید.

کتاب دماوند من کجاست در ماه نوامبر سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات L’Harmattan منتشر شده است و Où est passé mon Damâvand نام دارد که می‌توان آنرا با عناوین دماوند من کجا رفت؟ دماوند من چه شد؟ دماوند من کجاست؟ یا دماوند من کو؟ معرفی کرد. این کتاب رویاروئی نویسنده است با دوری از سرزمین خود. تبعیدی که شاید با توجه به پیشینه وی در ظاهر سهل بنظر میرسید ولی بار عاطفی ان بگونه ای تاثیر گذار بود که وی را تشویق به نوشتن این کتاب کرد.

زمان دقیق این جلسه گفت و گو، ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه روز ۱۹ام مارس و مکان آن

Librairie du Pont de Sèvre
204
allée du Forum
92100 – Boulogne

اعلام شده است.