یکشنبه فرهنگی با انجمن امید در پاریس

صد و هفتادمین برنامه انجمن امید، روز یکشنبه چهاردهم ژوئن. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: