تاملی بر زندگی و نوشته‌های تئاتری صادق هدایت با حضور صدرالین زاهد در پاریس

انجمن فرهنگ آزاد روز پنج شنبه 20 ژوئیه برنامه‌ای پیرامون تامل و تجزیه زندگی و آثار تئاتری صادق هدایت برگزار می‌کند. در این جلسه که با حضور صدرالدین زاهد اجرا می‌شود اقتباس‌های صحنه‌ای هنرمندان تئاتر از آثار صادق هدایت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این جلسه روز پنج شنبه 20 ژوئیه ساعت 18:30 به آدرس زیر مراجعه کنند :

MAISON DES ASSOCIATIONS du 16ème

ASSOCIATION CULTURE LIBRE – Salle 1

14 Avenue René Boylesve

75016 Paris

Métro :  Ligne 6  –  PASSY

Hedayat Paris 2017