نمایش و نقد فیلم فراماشین در پاریس

پانزدهمین برنامه نمایش و نقد فیلم انجمن فرهنگی امید به فیلم فراماشین (Exmachina) اختصاص دارد. برای شرکت در این برنامه به پوستر زیر توجه کنید:

IMG_2017-11-16 15:36:48