برای اولین بار در جهان؛ تصمیم مهم برای زنان در فرانسه