نمایی زیبا از طاق بزرگ شهر پاریس

نمایی زیبا از طاق بزرگ شهر پاریس که در راستای طاق پیروزی، در محله La Défense قرار دارد.