جشن نوروز توسط انجمن زرتشتیان

انجمن جهانی زرتشتیان اقدام به برگزاری جشن نوروزی در پاریس می کند. این برنامه از ساعت ۱۳ تا ۱۶ روز شنبه، ۲۱ مارس خواهد بود.

نشانی برنامه:
Centre Culturel Zoroastrien – 2 bis, avenue de Montespan, 75116 Paris

شماره های تماس:

01 47 27 78 03 – 01 47 27 78 02