جریان مهمانی‌های با ورودی هر نفر پانصد یورو در پاریس چه بود؟