شهرهای پر جمعیت فرانسه کدامند؟

در این مطلب با نام ده شهر پرجمعیت فرانسه آشنا می‌شویم.

طبق آخرین آمار گرفته شده در سال 2015 پرجمعیت‌ترین شهرهای فرانسه به ترتیب زیر می‌باشند :

پاریس با جمعیت 2 206 488 نفر پرجمعیت‌ترین شهر فرانسه و بعد از آن مارسی، لیون، تولوز، نیس، نانت، مون پلیه، استراسبورگ، بوردو و لیل به ترتیب جز ده شهر پرجمعیت این کشور هستند.

در زیر نام شهر و جمعیت آن (بدون حومه) ذکر شده است : باید اضافه کرد که جمعیت پاریس با حساب ساکنین حومه و مناطق اطراف آن به حدود 12 میلیون نفر می‌رسد.

جمعیت نام شهر شماره
2 206 488 پاریس 1
861 635 مارسی 2
513 275 لیون 3
471 941 تولوز 4
342 522 نیس 5
303 382 نانت 6
277 639 مون پلیه 7
277 270 استراسبورگ 8
249 712 بوردو 9
232 741 لیل 10