ساختارشکنی در شعر فارسی در گفتگو با تانیا عاکفی، شاعر نوگرای افغانستانی

در برنامه انجمن فرهنگی امید در پاریس، در گفتگو با تانیا عاکفی، شاعر نوگرای افغانستانی موضوعاتی همچون تقابل سنت و تجدد در افغانستان و مکتب‌های ادبی شعر پست مدرن در شعر فارسی را بررسی خواهیم کرد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: