یکشنبه 29 اکتبر تغییر ساعت را فراموش نکنید

هر سال در فرانسه دو بار ساعات رسمی کشور تغییر می‌کند. این تغییر یکبار در ماه مارس و بار دوم در ماه اکتبر صورت می‌گیرد تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود و از روشنایی خورشید بیشتر استفاده گردد.

بدین ترتیب ساعت رسمی کشور در ساعت 3 صبح یکشنبه 29 اکتبر به عقب کشیده می‌شوند و 3 صبح به 2 صبح تغییر می‌یابد.

این عمل برای اولین بار در آلمان و در سال 1916 رخ داد و انگلیس به سرعت از آن پیروی کرد. در کشور فرانسه قانون تغییر ساعت، سال 1917 به تصویب رسید.

heure-hiver