پنجاه و سومین نشست گفتگو: جنبش دختران خیابان انقلاب

پنجاه و سومین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به اتفاقات اخیر ایران و «جنبش دختران خیابان انقلاب» اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

goftegoo52