برچسب: نائیری ناهاپتیان

دیدار با «نایری ناهاپتیان» داستان‌نویس در پاریس

نشر ناکجا در پاریس، به مناسبت انتشار آخرین رمان پلیسی نائیری ناهاپتیان به فرانسه نشستی با حضور نویسنده در محل این انتشارات در پاریس برگزار خواهد کرد. این نشست روز یکشنبه ۲۷ مارس ۲۰۱۶...