برچسب: نشر ارمیتان

نمایشگاهی از نقاشی‌ها و شخصیت‌های کتاب کودک Brou ne veut pas dormir

نشر ارمیتان کتاب کودکی به چاپ رسانده است با نام Brou ne veut pas dormir  (در زبان فارسی : برو نمی خواهد بخوابد). متن کتاب توسط گیومت رسپلانتی-تای و سمانه یسائی نوشته شده و...