برچسب: miroir persan

هفتمین برنامه هزار و یک شب شعر فارسی در فرانسه

انجمن روزجهانی نوروز (L’Association de la Journée Internationale de Norouz  ) به همراه سایت فرهنگی Le miroir persan (آیینه فارسی) هفتمین برنامه هزار و یک شب شعر فارسی را برگزار خواهند کرد. این برنامه...