فهرست آرایشگاهها

جدول زیر فهرست آرایشگاههای ایرانی در فرانسه است. اگر شما هم آرایشگاهی در فرانسه دارید که در لیست زیر نیست، می‌توانید برای درج آن در تارنمای «ایرانیان فرانسه» با ما تماس بگیرید.

نام آرایشگاهتلفن
آرایشگاه آتیه۰۶۱۰۷۹۷۹۰۹
آرایشگاه ساغر۰۷۸۱۷۱۱۹۹۶
آرایشگاه ژوزف۰۱۴۵۷۷۲۶۳۰
آرایشگاه نسرین۰۱۴۹۵۶۹۷۴۸
آرایشگاه سمیه۰۶۵۸۶۲۳۶۰۸
آرایشگاه میترا۰۳۸۸۴۵۲۴۷۳