برگزاری جلسه گفتگو با موضوع “نقد ارتباطات بین ایرانیان خارج از کشور”

انجمن فرهنگی امید در نشست گفتگوی این هفته خود به موضوع رابطه ایرانیان خارج از کشور می پردازد. برای اطلاع بیشتر از این برنامه به پوستر خبر مراجعه کنید :

426231003_39819