چهل و هفتمین نشست گفتگو: بررسی تابوهای اجتماعی در ایران

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: چهل و هفتمین نشست گفتگو با موضوع بررسی تابوهای اجتماعی در ایران

برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

47