آیا کسی سه شنبه به تهران می‌رود

سلام یک بسته دارم می خواهم به ایران بفرستم. ل/مشنرمشینرپمیپرنمظرپ