جلسه بحث و گفتگو در پاریس: قومی‌گرایی و ناسیونالیسم؛ خردمندانه یا متعصبانه؟

انجمن فرهنگی امید شصت و چهارمین نشست گفتگوی خود را به موضوع زیر اختصاص داده است:

قومی‌گرایی و ناسیونالیسم در دنیای امروز؛ خردمندانه یا متعصبانه؟

برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: