بررسی آثار سرور کسمایی: ادبیات مهاجرت و تبعید

هشتاد و دومین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به بررسی آثار سرور کسمایی، نویسنده ایرانی ساکن فرانسه اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: