نشست بحث و گفتگوی آزاد درباره «خشونت» در پاریس

انجمن فرهنگی امید شصت و دومین نشست خود را به موضوع «خشونت» اختصاص داده است. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید: