جستجو برای شو بزرگ استعدادیابی فارسی در فرانسه

آﯾﺎ اﺳﺘﻌﺪاد وﯾﮋه ای در ﻫﻨﺮ، ورزش، رﯾﺎﺿﯿﺎت، شعر یا هر نوع فعالیت خاص دیگری دارید؟
آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؟
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ ، ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
Iran’s Got Talent
ثبت نام کنید :
هیئت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ
MBC PERSIA
پخش خواهد شد در تاریخ ۲۲ سپتامبر در ﺷﻬﺮ پاریس ﺧﻮاهند ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺸﻮر فرانسه ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ میتوانید در تاریخ ۲۲ سپتامبر از ساعت ۱۱ تا ۱۸ در شهر پاریس ، به نشانی
Librairie du monde persan
89/91 rue du Ruisseau
75018 Paris

برای انجام آزمون اولیه مراجعه نمایید.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و آزﻣﻮن اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷد.
ﻓﺼﻞ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖ داوراﻧﯽ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺿﺒﻂ خواهد شد.
جایزه نفر اول 100000 یورو و جایزه نفر دوم 25000 یورو
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ و اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﮐﺸﻮر فرانسه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
0172408440
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

https://www.mbc.net/apps/Persia-Got-Talent?fbclid=IwAR3jxuhzWvHDXdDyDALxZCufv72R8wTeYxltY-nL_TtKjtAEK0M4z0KD8W0