جلسه کتابخوانی به زبان فارسی

شنبه 21 می 2016 ساعت 16:00 تا 18:00 یک جلسه کتابخوانی در کتابخانه مارگریت اُدو واقع در پاریس برگزار خواهد شد. در این برنامه، کتابخوانی به زبان فارسی، ژاپنی . اسپانیایی و فرانسه انجام می شود.

روخوانی به زبان فارسی را لیلی انوار، مترجم، به عهده خواهد گرفت.

شنبه 21 می 2016 16:00 تا 18:00

آدرس : (la bibliothèque Marguerite Audoux, située 10 rue Portefoin ( 7500

(Métro : Temple (lignes 3 et 11