نمایش فیلم Her با زیرنویس فارسی در پاریس

هجدهمین برنامه نمایش و نقد فیلم انجمن فرهنگی امید به فیلم HER اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

film18