نشست گفتگو با موضوع «زن معاصر ایرانی» در پاریس

انجمن فرهنگی امید پنجاهمین نشست گفتگوی خود را به دلیل استقبال بسیار هم‌وطنان، یک بار دیگر تمدید کرد. برای اطلاعات بیشتر به پوسترهای زیر (برنامه پنجاه و یکم و پنجاهم) توجه کنید:

goftegoo-51

 

50