پنجاه و هشتمین نشست گفتگو در پاریس با موضوع عقلانی بودن باور به خدا یا وجدان

پنجاه و هشتمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید در پاریس به موضوع عقلانی بودن باور به خدا یا وجدان اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر منتشر شده زیر توجه کنید: