بازگشت به زندگی عادی: فرانسه در چهار مرحله محدویت‌ها را بر می‌دارد