برچسب: دوران اسکندر تا اسلام

سخنرانی متیو کنپا: معماری، شهرسازی و مناظر ایران در دوران اسکندر تا اسلام

متیو کنپا استاد تاریخ هنر و مطالعات کلایسک مربوط به خاورمیانه در دانشگاه مینستای امریکا که مطالعات وسیعی در زمینه معماری، شهرسازی و مناظر ایران انجام داده است به فرانسه می‌آید تا پیرامون فرهنگ...