برچسب: زبان فارسی

جلسه کتابخوانی به زبان فارسی

شنبه 21 می 2016 ساعت 16:00 تا 18:00 یک جلسه کتابخوانی در کتابخانه مارگریت اُدو واقع در پاریس برگزار خواهد شد. در این برنامه، کتابخوانی به زبان فارسی، ژاپنی . اسپانیایی و فرانسه انجام...