برچسب: سخنرانی هوشنگ شهابی

سخنرانی هوشنگ شهابی پیرامون اقلیت‌های مذهبی در ایران

علی رغم وجود مذهب‌های گوناگون در جامعه ایرانی، اکثریت جمعیت ایران را مسلمانان تشکیل می‌دهند. عدم تساوی حقوق میان شهروندان ایرانی در قانون اساسی و قوانین کشور وجود دارد.  علی رغم این رفتارهای تبعیض‌آمیز...