برچسب: قانون اساسی فرانسه

پارلمان فرانسه روند تغییر در قانون اساسی این کشور را آغاز کرد

پارلمان فرانسه بررسی تغییرات پیشنهادی درباره قانون اساسی این کشور را آغاز کرده است. از جمله پیشنهادهای ارائه شده لغو تابعیت فرانسوی افراد دوملیتی است که محکوم به اعمال تروریستی شده باشند. گفته شده...